RSS
A A A
PIW BĘDZIN

Komunikaty

Informacje na temat wirusa Schmallenberg - czytaj więcej

Informacje dot. łańcuch żynościowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie przypomina, iż zgodnie z załącznikiem III sekcja III Rozporządzenia(WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, str. 55) rzeźnie muszą otrzymywać informacje od hodowcy na 24 godziny przed przybyciem zwierząt do ubojni, za wyjątkiem sytuacji udzielenia rzeźni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stosownego odstępstwa.
Informacje przykazywane przez rolników zakładom prowadzącym ubój zwierząt rzeźnych w formie łańcucha żywnościowego opierają się na danych posiadanych przez hodowców zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 i obejmują w szczególności:
a) status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie;
b) stan zdrowia zwierząt;
c) weterynaryjne produkty lecznicze lub inne leczenie, jakie podawano zwierzętom lub wobec nich stosowano w określonym czasie, wraz z okresem karencji powyżej zera, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
d) występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa;
e) w przypadku znaczenia dla ochrony zdrowia publicznego, wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt czy na innych próbkach pobranych w celu zdiagnozowania chorób, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mięsa, łącznie z próbkami pobranymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób odzwierzęcych oraz kontroli pozostałości;
f) stosowne sprawozdania dotyczące poprzednich badań przedubojowych i poubojowych zwierząt z tego samego gospodarstwa pochodzenia, włączając w to zwłaszcza sprawozdania urzędowego lekarza weterynarii;
g) dane dotyczące produkcji, jeżeli mogą wskazywać na występowanie choroby,
h) nazwisko i adres prywatnego lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia.
Niemniej jednak, nie ma konieczności dostarczania podmiotowi prowadzącemu rzeźnie
a) informacji określonych w pkt a), b), f) i h), jeżeli jest on już w posiadaniu tych informacji (na przykład wskutek stałej umowy lub poprzez system zapewnienia jakości);
lub
b) informacji określonych w pkt a), b), f) i g), jeżeli producent deklaruje brak istotnych informacji do zgłoszenia.
Jednakże informacje te muszą jasno wypływać z treści złożonego łańcucha żywnościowego.
Wzór stosownego łańcucha dostępny jest na stronie Głównego Lekarza Weterynarii www.wetgiw.gov.pl w zakładce Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto każdy rolnik może uzyskać stosowny wzór w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Będzinie.
Łańcuchy żywnościowe podlegają weryfikacji w ubojniach, które decydują o zakupie określonej partii zwierząt od danego hodowcy. Jeżeli zwierzęta dostarczono do rzeźni wraz z łańcuchami żywnościowymi, które wypełnione są w sposób niewłaściwy i niewiarygodny urzędowy lekarz weterynarii może podjąć decyzję o konieczności dostarczenia wymaganych informacji przez rolnika w ciągu 24 godzin, lub w przypadku braku takich informacji poddać zwierzęta ubojowi. Po uboju surowce rzeźne pozyskane od tych zwierząt przekazywane są do utylizacji ponieważ nie spełniają wymagań dla produktów pochodzenia zwierzęcego zdatnych do spożycia przez ludzi. W takiej sytuacji straty ponosi zarówno rzeźnia jak i rolnik.
W chwili obecnej prowadzone są wyrywkowe kontrole zakładów prowadzących ubój zwierząt rzeźniach pod kątem wiarygodności informacji zawartych w łańcuchach żywnościowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadzane będą przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii kontrole w gospodarstwach.

Informacje dotyczące padnięć bydła, owiec i kóz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie informuje o istniejącym obowiązku natychmiastowego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy zwierząt gospodarskich o każdym przypadku padnięć bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. Nr 213 z 2008 r., poz. 1342 z późn. zm.).
Zgłoszenia dokonać można osobiście w Inspektoracie, drogą telefoniczną lub listownie.
W przypadkach nie zgłoszenia takiego faktu do tut. Inspektoratu grożą sankcje karne w myśl art. 85 ust. 1 pkt. 2b) powołanej wcześniej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (...), zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Plik do pobraniaOpublikował: Sebastian Krząkała-Rózsa
Publikacja dnia: 08.11.2019
Podpisał: Rafał Pikul
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 9 150